Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України
Збірка тез доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю з дня народження академіка О.М. Марзеєва. Випуск 5. Київ – 2003 р.

А.Н. Марзеев – основатель украинской научной школы коммунальной гигиены
Р.В.Савина
Актуальні наукові проблеми забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя дітей і підлітків в сучасних умовах України
Н.С. Полька,Н.В. Сисоєнко,Г.М. Єременко,А.К. Вдовенко,І.Є. Сапуга
Актуальні питання впровадження системи оцінки ризиків здоров’ю населення.
Севальнєв А.І.,Ремжин О.О.,Богдановський В.В.,Гаврікова О.П.,Близнюк В.Д.,Тулушев Є.О.
Актуальні питання гігієни використання пестицидів та агрохімікатів в Донецькій області.
Підоренко О.І.,Шупік Т.О.,Челах Л.О.
Актуальні питання післядипломної підготовки лікарів з медичної екології
Шуляк Е.В.
Актуальні питання стану якості питної води
Ю.Г. Бондаренко,М. В. Загородній,М.М. Олексієнко,С.В. Овчаренко
Аналіз динаміки здоров’я мешканців радіоактивно забруднених територій після Чорнобильської катастрофи
Пирогова О.Я.,Бузунов В.О.,Пущик І.Б.,Домашевська Т.Є.
Аналіз стану здоров'я населення Донецької області.
Шарапов Н.Н.,Михайлова Т.В.,Дубовіков С.І.
Апробація методів комплексної гігієнічної оцінки забруднення грунту важкими металами територій промислових міст України з різним профілем виробництва
Вашкулат М.П.,Костенко А.І.,Нікула Р.Г.,Трахтенгерц Г.А.,Черевко О.М.
Апробація нової Гігієнічної класифікації праці з метою її використання для атестації робочих місць
Вищипан В.П.,Послідніченко І.П.,Просандєєв О.І.
Биологический мониторинг при применении пестицидов в сельском хозяйстве
Демченко В.Ф.,Александрова Л.Г.,Заец Е.Р.,Макарчук Я.В.,Ледовских Н.Г.,Чулкова С.В.
Біологічно активні харчові добавки як фактор здоров’я в умовах негативного впливу комплексу природно антропогенних факторів півдня України
Колоденко В.О.,Ніков П.С.,Засипка Л. Г.,Ворохта Ю.М.,Головня І.О.,Гамарнік Л.Й.
ВАТ “Завод “Енергія”: гігієнічна оцінка технології і виробництва, вплив на стан атмосферного повітря
Сердюк А.М.,Станкевич В.В.,Останіна Н.В.,Тарабарова С.Б.,Коваль Н.М.,Тимошенко С.М.,Волков В.А.
Вивчення впливу умов праці на стан здоров’я працівників перукарень
Шутько Л.П.,Сотнікова Ж.В.,Зарубіна Л.О.
Визначення дії мобільного зв‘язку стандарту nmt-450i на функціональний стан людини
Л.А.Томашевська,І.С.Бездольна,Н.Г.Нікітіна
Визначення якості прибережної морської води за допомогою дослідження фізіологічного стану деяких гідробіонтів.
Руденко Ю.С.,Надворний М.М.,Ніков П.С.
Використання методів медичної статистики та програмного забезпечення для оцінки працездатності осіб передпенсійного та пенсійного віку.
Кашуба М.О.,Кондратюк В.А
Використання методу суб’єктивної оцінки в розробці шляхів оптимізації водозабезпечення населення
Бадюк Н.С.,Войтенко А.М.
Використання показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу як критеріїв еколого-гігієнічних обстежень населення.
Матвієнко Т.М.,Катрушов О.В.
Використання сорбентів із природних матеріалів і відходів при очищенні вод.
Єрмаченко О.Б.,Пономарьова І.Б.,Басенкова В.Л.,Двигало Н.В.
Відеоекологічні аспекти гігієни дітей і підлітків.
Кривоносов М.В.,Подрігало Л.В.
Візуальне оточення сучасної людини та його вплив на стан зорової системи.
Кочина М. Л.
Вміст кальцію у сироватці крові при сумісному надходженні свинцю і фтору
Федоренко Ю.В.
Вміст хлороформу у питній воді населених пунктів України
Прокопов В.О.,Чичковська Г.В.,Бардик Ю.В.,Зоріна О.В.
Внесок Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України в розвиток вітчизняної гігієни полімерних матеріалів та препаратів побутової хімії
Волощенко О.І.,Чекаль В.М.,Ляшенко В.І.,Раєцька О.В.,Кузьміна А.І.,Голенкова Л.Г.
Вплив альгінату кальцію на токсикодинаміку та токсикокінетику катіонів свинцю у організмі щурів
Стежка В.А.,Леоненко О.Б.,Дмитруха Н.М.,Покровська Т.М.,Білько Т.О.,Діденко М.М.,Андрусишина І.М.,Голуб І.О.,Лампека О.Г.
Вплив ЕМП сотових телефонів на репродуктивну функцію білих щурів
Л.Г.Андрієнко
Вплив забруднення повітря викидами автотранспорту на післящеплювальний імунітет дітей дошкільного віку
Чумаченко Т.О.,Подаваленко А.П.,Звєрєва Н.Л.,Альховская В.І.,Маколінець Л.Є.,Клещар Л.О.
Вплив професійних шкідливостей батьків на стан здоров’я дітей першого року життя
Резніченко Ю.Г.,Резніченко Г.І.
Вплив умов праці та екологічного оточення на виникнення легеневих хвороб
Єфімова І.О.,Ткач С.І.,Приліпська Н.І.,Чернова С.Д.
Вплив шуму залізничного транспорту на акустичний режим міста Львова
Йонда М.Є.,Шумин Р.М.
Генетичний моніторинг населення як інформаційна система спостереження за впливом чинників довкілля
Поканєвич Т.М.,Омельченко Е.М.,Брезіцька Н.В.,Галаган В.О.,Підгорна О.В.,Линчак О.В.,Тимченко О.І.
Гігієнічна оцінка виробничого середовища сучасних приміщень з відеотерміналами
Сауткін В.С.,Потапов О.А.
Гігієнічна оцінка вмісту важких металів в грунтах та продукції рослинництва населених пунктів Київської області
Н.П.Вашкулат,І.О.Тетеньова,Є.В.Лівінська,Н.М.Гуменнікова
Гігієнічна оцінка дочірніх продуктів розпаду радону у вугільних шахтах
Уманський В.Я.,Ластков Д.О.,Партас О.В. Зюзіна Л.О.
Гігієнічна оцінка забруднення атмосферного повітря в зоні впливу міських вулиць різних категорій
Кіреєва І.С.,Булига Н.Б.,Могильний С.М.,Качоровська Є.В.,Дозорчева І.А.
Гігієнічна оцінка комплексу факторів, діючих на сучасних виробництвах в легкій промисловості
Гвозденко Л.А.,Назаренко В.І.,Мартиросова В.Г.,Чебанова О.В.,Коваль Л.М.,Мельник Л.В.
Гігієнічна оцінка проблеми отруєнь дикорослими грибами в Луганській області
Бірюков С.В.,Кітайчик Т.Б.
Гігієнічна оцінка солей калію як джерел забруднення довкілля
Кондратюк В.А.,Лотоцька О.В.,Лотоцький В.В.
Гігієнічна оцінка стану грунтів Київської області за фізико-хімічними показниками
Вашкулат М.П.,Нікула Р.Г.,Костенко А.І.,Лівінська Є.В.,Черевко О.М.,Гуменнікова Н.М.
Гігієнічна оцінка умов навчання в комп'ютерних лабораторіях вищих учбових закладів м. Харкова.
Кратенко І. С.,Мовчан Л. М.,Альшевська В. Є.,Білоброва Н. В.,Бащенко О.М.,Гостюхіна М. В.,Прилуцька В. П.
Гігієнічна характеристика сучасного поліграфічного виробництва
Кузьмінов Б.П.
Гігієнічна характеристика фактичного харчування курсантів вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України
Колоденко В.А.,Ников П.С.,Печиборщ В.П.,Любчак М.П.
Гігієнічне регламентування неорганічних з'єднань калію в атмосферному повітрі населених місць.
Єрмаченко О.Б.,Котов В.С.,Єрмаченко Т.П.,Пономарьова І.Б.
Гігієнічні аспекти застосування барвників в харчовій промисловості
Козярін І.П.,Мельниченко Т.І.
Гігієнічні аспекти застосування нового вітчизняного протруйника насіння Сульфокарбатіону-К
Шкарапута Л.М.,Сасінович Л.М.,Даниленко В.В.,Тищенко Л.О.,Котенко С.І.,Шевченко Л.А.
Гігієнічні аспекти організіції роботи інтернатних та соціально-виховних закладів в Донецькій області
Шелех Г.П. Шумакова І.В. Устинова І.В.
Гігієнічні аспекти питного водопостачання Донбасу
Ластков Д.О.,Козаков О.Г.,Партас О.В.
Гігієнічні питання планування та забудови житлових районів населених пунктів в сучасних економічних умовах.
Шкуро В. В.,Кіреєва І. С.,Фещенко К. Д.
Гіпербарична оксигенація в реабілітації гірників з наслідками теплових уражень і промислових інтоксикацій
Ладарія О.Г.,Мирна О.В.,Гладчук Є.О.,Волошина Л.Т.,Токарєв Г.М.
Деякі аспекти впливу важких металів та сполук сірки на біоценози людини
Тарасюк О.О.,Шишка Г.В.,Ломницька В.Б.,Прунько Т.Д.
Деякі недоліки “Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації” ДСН 3.3.6.039-99.
Семашко П.В.,Чорна Ж.І.
Деякі підсумки наукових досліджень щодо забруднення води централізованого водопостачання токсичними хлорорганічними сполуками
Прокопов В.О.,Бардик Ю.В.,Чичковcька Г.В.,Зоріна О.В.,Поліщук О.М.
Динаміка гормональних показників у гірників в процесі адаптації до роботи у умовах підвищеної запиленості та хворих на пиловий бронхіт
Куляс В.М.,Трунова О.А.,Мухін В.В.
Динаміка офтальмологічних показників зорової системи дітей під час контакту з електронними розвагами.
Яворський О. В.
Динаміка функціонального стану зорової системи дітей в процесі навчання у школі.
Маслова Н.М.
Діоксид хлору: гігієнічна обгрунтованність та перспективи впровадження
Петренко Н.Ф.,Мокієнко А.В.
Діоксид хлору: гігієнічна обгрунтованність та перспективи впровадження
Петренко Н.Ф.,Мокієнко А.В.
Дія іонізуючої радіації та пероксиду водню на стан супероксиддисмутазної та каталазної активності тимоцитів щурів
К.О. Дворщенко
До аналізу критичних точок контролю при виробництві фасованих питних вод
Стрікаленко Т.В,Лагода О.В.
До оцінки стану здоров'я учнів навчально-виховної установи нового типу 1-й ступіні (прогімназії).
Дмитренко О.А.
До питання вивчення професійного складу хворих на туберкульоз при плануванні напрямів профілактики
Панасовська Л.С.,Цуркан В.Г.,Свєчкін Ю.В
До питання забруднення грунту, води та рослин харчового призначення нітрозамінами та їх попередниками
Бабій В.Ф.,Соверткова Л.С.,Кондратенко О.Є.,Шуляк Є.В.
Досвід вивчення природної активності води питного та господарського водопостачання в житомирській області
Бузинний М.Г.,Циганков М.Я.,Бондар М.О.
Дослідження забруднення довкілля після застосування сумішевих пестицидних препаратів
Л.Г.Александрова,В.Ф.Демченко,В.В.Кірсенко,Н.Г.Ледовских,Я.В.Макарчук,Е.Р.Заєць,С.В.Чулкова
Екологічні та санітарно-гігієнічні фактори, впливаючі на здоров’я жителів м. Комсомольська і шляхи їх вирішення
Шаповал В.Ф.,Куліш М.М.,Столберова Л.В.
Еколого-гігієнічна концепція міжрегіональної програми з охорони та використання вод басейну ріки С. Донець
Щербань М.Г.
Еколого-гігієнічні аспекти супутникового зв'язку
В.М.Павлик,Ю.Д.Думанській,Л.П.Пасічник
Еколого-гігієнічні проблеми забруднення довкілля транспортом в Донбасі
Дудник І.М.
Експериментальна оцінка ризику забруднення навколишнього середовища синтетичними дубильними речовинами
Безкопильний І.Н.,Андрейко О.Ю.,Трикуленко В.І.,Місько І.І.
Експериментальні дослідження радіозахисних властивостей продуктів харчування та харчових добавок
Шабуніна Н.Д.,Карачов І.І.,Ковтонюк Н.Л.,Кушнір Н.К.
Електромагнітне забруднення навколишнього середовища – сучасна гігієнічна проблема (підсумки та перспектива досліджень)
Ю.Д. Думанський
Забруднення ґрунту і атмосферного повітря важкими металами та здоров'я дітей Донбасу.
Уманський В.Я.,Цуркан М.О Безсмертний А.М.
Забруднення моря в прибережних районах та здоров'я населення.
Надворний М.М.,Руденко Ю.С.,Ніков П.С.,Засипка Л.Г.,Кліментьев І.М.
Забруднення навколишнього середовища Харківської області стійкими хлорорганічними пестицидами та оцінка їх ризику для репродуктивного здоров'я населення
Т.Б. Черв'якова,О.Є. Васюков,В.І. Звездай,К.Ф. Петрова,Г.Г. Ричкин
Загальні закономірності адаптаційного процесу як критерії гігієнічної діагностики та ефективності саногенетичної корекції донозологічних станів
Коробчанський В.О.,Воронцов М.П.
Задачі групи інформаційного забезпечення наукового центру (військової медицини) української військово-медичної академії при проведенні санітарно-епідеміологічного нагляду в збройних силах України
В.В. Уваров,О.І. Полежаєв,А.П. Коротченко,Л.В. Рущак
Значення поліпшення санітарно-гігієнічного стану пасажирських вагонів при підготовці в рейс
Панасовьска Л.С.,Дядюн В.М.,Цуркан В.Г.
Імунологічна перебудова організму щурів під токсичним впливом краун-ефірів
Кратенко Р.І.
Імунотоксичні ефекти за комбінованої дії нітритно-нітратного навантаження та хлороформу на організм
О.І. Винарська,Н.О. Ніконова,Л.Є. Григоренко,І.В. Кононко,В.В. Шкуро
Інформаційне забезпечення єдиної системи обліку та контролю індивідуальних доз опромінення населення
А.Мусіяченко,В.Чумак
Ішемічна хвороба серця і вегетативно-судинна дистонія як наслідок синергізму біолопчного і психоемоційного стресу
Прокопенко Н.О.
Канцерогенні сполуки у продуктах куріння, ризик для здоров‘я
О.М.Литвиченко
Концепція та шляхи розвитку Єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз
В.Чумак,О.Богуславська,А.Мусіяченко
Методика оцінки поєднаного впливу екологічних та соціальних чинників на стан здоров’я мешканців великого міста
Литвинова О.Н.,Антомонов М.Ю.
Методичний підхід до оцінки одноразових засобів особистої гігієни.
Кузьмінов Б.П.,Полька Н.С,Галушка О.І.,Зазуляк Т.С.,Паздерська І.Б.,Нєктєгаєв І.О.,Веремієнко О.Ю.
Модель забруднення атмосферного повітря системи моніторингу м. Києва
С. В. Зорін,О. М. Картавцев,І. П. Козярін
Морфометричний аналіз структурної перебудови товстої кишки при токсичному коліті
М.С. Гнатюк,Л.Н. Рибіцька
Наукові розробки Українського НДІ медицини транспорту у галузі визначення ролі транспорту у забрудненні довкілля населених місць
Войтенко А.М.
О предупреждении избыточных радиационных нагрузок на детей Харьковской области
В.Н. Чегодайкин,И.П. Пинчук,П.В. Кожушко,С.Ф. Недренец
Організаційні заходи, як метод захисту від іонізуючих випромінювань
Епштейн Е.В. Волочай В.Ю.,Клименко М.М.
Організаційні резерви структурних підрозділів санепідстанцій для посилення держсанепіднагляду за виконанням закону України та указів Президента України щодо боротьби з туберкульозом
В.Ф.Шаповал
Організація харчування дітей в Полтавській області
Шаповала В.Ф.,Швець О.П.
Основні імунологічні показники дітей в умовах суттєвого екологічного навантаження
Мокія С.О.,Сітало С.Г. Василенко Н.В.,Литвинова Т.В.,Єльчанінова Т.І.
Особиста та загальна гігієна на уроках фізичного виховання
Дворецька В.М.
Особливості метаболізму мікроелементів в організмі населення , що проживає в різних еколого-гігієнічних умовах
Бабієнко В.В.,Колоденко О.В.,Слісаренко Т.О.,Кострицький Е.І.
Особливості нутріціологічного статусу дитячого населення, що проживає в екологічно несприятливих умовах.
Надворний М.М.,Засипка Л.Г.,Надворна О.М.,Ворохта Ю.М.
Особливості оцінки якості поверхневих вод в межах гідрологічних басейнів України
Бардов В.Г.,Омельчук С.Т.,Загороднюк Ю.В.
Особливості реакцій школярів на інтелектуальне навантаження у школах-інтернатах різного профілю
Бутирська І.Б.
Особливості формування показників темпераменту підлітків-ліцеїстів в умовах корегуючих гігієнічних впливів.
Зайцева К.А.
Оцінка бета-компоненти опромінення кришталика ока учасників ЛНА
В.Чумак,С.Шило,П.Арясов,О.Баханова
Оцінка наявної в Україні нормативної документації з радіологічної оцінки лісогосподарської продукції
І.В.Какура,Л.І.Наговіцина
Оцінка умов праці сільськогосподарських працівників у сучасному аграрному виробництві
Терещенко В.Г.,Сьомак М.О.,Черепанов М.М.
Оцінка фактичного харчування і мікронутрієнтного забезпечення населення придніпровського регіону.
Денисенко Н.М.,Цуцков В.Є.,Ванханен В.В.,Романюта І.А.
Оцінка функціонального стану мозку за електрофізіологічними критеріями та механізми дії ЕМП
І.С.Бездольна
Очищення поверхні води від нафти
Пономарьова І.Б.,Шараніна Л.Г.,Двигало Н.В.
Перспективи використання генетичних досліджень для визначення небезпеки забруднення довкілля
Турос О.І.
Перспективні напрямки еколого-ппєнічних досліджень в галузі поводження 3 токсичними промисловими відходами
Шевченко О.А.
Перспективы развития иммунологических исследований в гигиене
Е.И. Винарская
Питання діяльності санітарної служби в працях першого професора-гігієніста України Субботіна В.А.
Бардов В.Г.,Омельчук С.Т.,Гринзовський А.М.,Швайко І.І.
Питання епідемічної та гігієнічної безпеки питних вод
Корчак Г.І.,Сурмашева О.В.,Скороход І.М.,Горваль А.К.,Єрусалимська Л.Ф,Міхієнкова Л.В.,Міхієнкова А.І.
Підхід до визначення груп ризику екологічно обумовлених захворювань та їх наслідків
Пазиніч В.М.,Таранов В.В.,Рижов О.А.,Севальнєв А.І.,Ремжин О.О.,Богдановський В.В.
Поведінка тварин при дії електромагнітних випромінювань, що створюються засобами стільникового мобільного зв‘язку стандарту nmt-450i
С.В.Зотов
Показники нервово-психічного розвитку дошкільників м. Києва
С.М. Джуринська
Показники реактивності організму як індикатор негативного впливу природно-антропогенних факторів в системі санітарно-гігієнічного моніторінгу.
Колоденко В.О.,Сауляк С.Г.,Козішкурт О.В. Зайченко Л.Р.,Защіпась М.П.
Поняття “ризику” як показника безпеки від дії чинників антропогенного походження
Пригода Ю.Г.,Обухан К.І.
Порівняльний аналіз розвитку психофізіологічних функцій організму юнаків середнього шкільного віку з різними формами навчання
І.В.Сергета,Н.Ю.Безрукова,Н.Ю. Лукіна,Р.В. Теклюк
Порушення стабільності природних мікробних угруповань грунту, забрудненого цементним пилом
Стефурак В.П.
Пошук біопротекторів для корекції мікроекологічних порушень при отруєнні організму ксенобіотиками
Шишка Г.В.,Тарасюк О.О.,Горбань Є.М.,Сидор Л.М.
Принципи організації медико-екологічного моніторингу стану здоров'я дитячого населення
Бердник О.В.,Зайковська В.Ю.,Сєрих Л.В.
Про методику оцінки ризику виникнення профпатології
Бондаренко Л.А.,Жуков В.І.,Сидоренко М.О.,Дмуховська Т.М.
Про необхідність гармонізації методичних підходів до оцінки ризику для здоров’я людини при поєднаному впливі факторів навколишнього середовища
Бардов В.Г.,Омельчук С.Т.,Омельчук С.А.,Виповська А.П., Гринзовський А.М.
Про розвиток досліджень по запобіганню професійно обумовлених захворювань у працівників диспетчерсько-операторських професій залізниці
Цуркан В.Г.
Про санітарно–гігієнічне картографування електромагнітної обстановки населених місць
В.Ю.Думанський,С.В.Біткін
Про санітарно-епідемічну ситуацію на об’єктах підвищеного епідризику в Україні за 2002 рік
Рахімова Т.Б.,Валявська Г.І.
Про створення та організацію роботи відділу державної санітарно-епідеміологічної експертизи в Рівненській облсанепідстанції
Г.М.Шевченко,І.В.Гущук,О.Д.Комов
Проблема відходів вугільної та машинобудівної промисловостей в Луганській області
Савіна О.Л.,Михайська О.А.,Герус В.М.,Ковальова О.А.
Проблеми антропогенного забруднення підземних вод в м. Тернополі
Кондратюк В.А.,Паничев В.О.,Лотоцька О.В.
Проблеми контролю канцерогенних нитрозаминов у продуктах харчування.
Мороз Л.М.,Шевчук Е.А.,Котов В.С.,Барабаш Н.Ю.
Проблеми охорони навколишнього середовища в Україні.
Петраков І.Ю.,Дренькало М.М.
Проблеми поліпшення якості води в місті Кременчуці та санітарно-технічні варіанти їх вирішення
Шаповал В.Ф.,Акімов В.І.,Закіпний М.Д.
Проблеми у засвоєнні графічних навичок письма першокласниками та шляхи подолання
М. І. Мізюк,З. Б. Суслик,С. І. Галаган,І. С. Загайкевич,О. В. Тимощук
Проблемные вопросы использования шахтной воды для технологических и санитарно-бытовых целей на шахтах Донецкой области.
Ветров С.Ф.,Гусева Л.В.
Програма психогігієнічної діагностики, прогнозування та корекції функціонального стану та професійної придатності учнів і студентів, що здобувають медичний фах: концептуальні основи та оцінка ефективності
Сергета І.В.,Молчанова О.П.
Радіаційно-гігієнічна обстановка на ділянках торфорозробок, розташованих на території України
Карачов І.І.,Семенюк Н.Д.,Шабуніна Н.Д.,Маленко М.Д.,Бережна Т.І.,Федоренко О.В.,Маркелова Л.К.,Кушнір Н.К.,Троян Л.В.,Саленко К.О.
Радіаційно-гігієнічний моніторинг стану довкілля та умов праці вахтового персоналу зони Відчуження Чорнобильської АЕС
Маленко М.Д.,Семенюк Н.Д.,Карачов І.І.,Шабуніна Н.Д.,Кушнір Н.К.,Маркелова Л.К.
Радіолокаційні засоби спеціального призначення та електромагнітна обстановка в місцях їх розташування
Н.Г.Нікітіна,В.А.Баркевич,Л.А.Томашевська
Радіонавігаційні об‘єкти цивільної авіації та їх вплив на санітарно–гігієнічний стан електромагнітної обстановки
В.Ю.Думанський,С.В.Біткін
Результати моніторингу якості води ріки Дніпро на території Дніпропетровської області
Деркачов Е.А.,Огір Л.Б.,Овчиннікова В.О.,Зайцев В.В.,Волчек В.В.
Репродуктивне здоров'я жінок сільської популяції України
Каракашян А.Н.
Ризик для здоров’я населення від забруднень довкілля транспортом
Войтенко А.М.,Лісобей В.О.,Лєбєдєва Т.Л.
Ризик для здоров´я дитячого населення викидів гірничо-цементної промисловості
Безкопильний І.Н.,Тарасюк О.О.,Шишка Г.В.,Дубицький І.М.
Ризик при гігієнічному регламентуванні
І.О.Черниченко,О.М.Литвиченко
Ризик радiацiйного чинника для вiдтворення населення
Линчак О.В.,Єлагін В.В.,Карташова С.С.,Тимченко О.І.
Робота Центральної СЕС МОЗ України в галузі індивідуального дозиметричного контролю
Некрасова Л.С.,Платонова А.Г.,Гринзовська В.О.,Коломієць О.Д.
Розробка регіональних стандартів фізичного розвитку дітей дошкільного та шкільного віку м. Харкова та Харківської області.
Солонецька Т.П.,Просоленко Н.В.,Кашин Л.М.,Павлов С.Б.,Кумечко М.В.,Кратенко І.С.,Шпак О.М.,Шуба Є.І.,Єфімова Т.Б.,Колпакова Т.М.,Кудря О.В.
Розробка та використання генетично модифікованих рослин для оцінки реальних навантажень забруднення довкілля
Ковальчук Л.Є.,Орел Н.О.
Розумова працездатність школярів при впровадженні педагогічної інновації (семестрово-залікової системи навчання)
Колпакова Т.М.
Роль антропогенних факторів навколишнього середовища в захворюваності системи кровообігу
С.М.Ткаченко,О.І.Чернова
Система захисту інвалідів та інших маломобільних груп населення від факторів забруднення міського середовища в умовах реабілітаційного центру
Прокопенко О.В.
Систематизація виробничих факторів і розробка оздоровчих заходів для водіїв транспортних засобів
Дудник І.М.
Соціальні та психологічні властивості особистості молоді, що хворіє на венеричні захворювання: психогігієнічні аспекти проблеми
Шевчук Т.В.
Стажова доза шуму як критерій прогнозування ризику розвитку нейро-сенсорної приглухуватості
Дудник И.Н.,Валид Х.Ф. Аль Алван
Стан гіпофізарно-наднирниково-тиреоїдної системи гірників з тепловими поразками
О.О.Асланова,В.М.Валуцина
Стан здоров’я дитячого населення Донецької залізниці за 1998-2001 роки та основні напрямки його укріплення
Панасовська Л.С.,Алієв А.Ю.,Альохіна М.В.
Стан здоров`я сільських школярів та питання його збереження
Харковенко Н.М.,Нечипоренко В.В.,Підгайська А.П.,Сєдова Н.Т.
Стан зорової системи користувачів ВДТ ПЕОМ.
Кочина М. Л.,Ковтун М. І.,Громов В. А.
Стан системи кровообігу випускників гімназійних класів у динаміці навчального року
Калиниченко І.О.,Антомонов М.Ю.
Стан фізичного розвитку дітей дошкільного віку м. Львова та сільської місцевості Львівської області
Федоренко В.І.,Кіцула Л.М.,Федорів Я.М.
Стільниковий мобільний радіотелефон як джерело електромагнітного випромінювання
Думанський В.Ю.
Стратегія наукових досліджень в області гігієни грунту
Д. м. н. М.П. Вашкулат
Структурно-функціональні зміни в клубовій кишці при отруєнні блідою поганкою
Гнатюк М.С.,Виклюк Л.Т.
Токсикологія і гігієна застосування нового гербіциду Аккурат, в.г. на зернових культурах
Сасінович Л.М.,Виповська А.П.,Бойко М.І.,Пельо І.М.
Токсиколого-гігієнічна характеристика гербіцидів, які застосовуються при вирощуванні рису в Україні
Бардов В.Г.,Омельчук С.Т.,Крячко Т.А.,Коршун О.М.,Гіренко Т.В.
Токсиколого-гігієнічна характеристика гербіциду команд, 48% к.е., та оцінка його небезпеки для людей і навколишнього середовища при використанні на посівах ріпаку
Кириченко А.В.,Виповська А.П.,Сасінович Л.М.,Тіміна Л.А.
Трихлоретилен: біологічна дія та вміст у питній хлорованій воді
Прокопов В.О.,Бардик Ю.В.,Поліщук О.М.
Удосконалення методики дослідження харчової продукції на вміст мікотоксинів і пестицидів
Бідниченко Ю.І.,Мисак Л.М.,Андрейко О.Ю.
Умови мікроклімату суден та їх вплив на моряків
Войтенко А.М.,Євстафьєв В.М.,Стоянов А.П.
Умови праці моряків при роботі на лініях міжнародних транспортних коридорів
Євстафьєв В.М.
Управління за результатами в гігієні водопостачання: 10-річний досвід
Стрікаленко Т.В.,Засипка Л.Г.
Формування бальних інтегральних оцінок
Антомонов М.Ю.
Формування єдиного медичного інформаційного простору – начальна програма покращання інформаційного забезпечення охорони здоров’я
С.В. Іванов,В.В. Уваров,А.П. Коротченко,Л.В. Рущак
Харчування – вагомий фактор збереження здоров’я населення
М.П.Гуліч,О.М.Онопрієнко,О.Д.Ольшевська
Хімічні фактори небезпеки при виробництві моторних олив
Андрейко О.Ю.,Лукасевич Н.Ф.,Бідниченко Ю.І.,Бондаренко О.А.,Бойко Н.Б.,Місько І.І.
Хлорування питної води: ризик для здоров'я
І.О.Черниченко,Н.В.Баленко,В.Ф.Бабій
Чинники ризику в автомобільно-щляховій мережі та їх гігієнічна оцінка
Пригода Ю.Г.,Обухан К.І.,Шумак О.В.
Чинники ризику та стан здоро в'я сільських дівчат-підлітків в Україні
Лепьошкіна Т.Р.,Мартиновска Т.Ю.
Шкідливі речовини коксохімічного виробництва як фактор ризику порушення репродуктивної функції жінок
Єрмаченко А.А.
Щодо гігієнічної оцінки забруднення атмосфери міських поселень україни та його впливу на стан здоров‘я населення
Присяжнюк В.Є.,Доценко В.М.,Федоришин О.П.