ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Лабораторія епідеміологічних досліджень і медичної інформатики
Лабораторію створено в березні 2017 р. у результаті об’єднання трьох лабораторій:
- лабораторії промоції здоров’я (заснована у 1980 р. У 1980-1994 роках її очолював проф. Звиняцковський Я.Й., а з 1995 року – д.мед.н. Бердник Ольга Володимирівна);
- лабораторії спадково обумовлених захворювань (заснована у 1977 р. під керівництвом проф. Антипенка Є.М. У 1992- 2016 роках керівником була д.мед.н., проф. Тимченко Ольга Іванівна, а з 2016 року – к.мед.н. Омельченко Е.М.);
- лабораторії медичної інформатики (заснована у 1980 році під керівництвом д.біол.н., проф. Антомонова Михайла Юрійовича).

Керівник – д. мед. н. Бердник Ольга Володимирівна.
Тел.: (044) 559-50-27, e-mail : oberdnyk@ukr.net

Надавані лабораторією послуги

Основні напрямки наукової діяльності:
• Удосконалення засад профілактичної медицини на основі принципів промоції здоров’я та профілактики захворювань;
• Вивчення стану та процесів формування, збереження та зміцнення здоров’я населення з урахуванням різних його детермінант;
• Розробка наукових засад системи динамічного спостереження за станом здоров’я населення та прогнозування його змін в залежності від зміни впливу різних детермінант здоров’я;
• Визначення рівня здоров’я здорових дітей та оцінка їх резервних можливостей;
• Аналіз психосоціальних особливостей формування здоров’язберігаючої та здоров’яруйнуючої поведінки та екологічної свідомості підростаючого покоління;
• Вивчення епідеміології спадкових, вроджених та мультифакторних захворювань;
• Характеристика генетико-демографічних процесів серед населення;
• Пошук шляхів зниження рівнів екозалежної генетичної патології;
• Розробка та впровадження сучасних інформаційних та математичних технологій в галузі гігієнічних досліджень;
• Розробка інформаційної технології соціально-гігієнічного моніторингу;
• Математичний опис пристосувальних реакцій біосистем різного рівня ієрархії на вплив шкідливих чинників довкілля з залученням методів структурно-функціонального моделювання.

Найвагоміші досягнення лабораторії :
• Розроблено концептуальну модель медико-екологічного моніторингу «Навколишнє середовище – здоров’я населення»;
• Науково обґрунтовано шкали для прогнозування імовірності формування порушень здоров’я у дітей;
• Запропоновано алгоритм діагностики рівня здоров’я практично здорових дітей;
• Сформульовано гігієнічні принципи системи динамічного спостереження за станом здоров’я дитячого населення.
• Розрахований вплив генетико-демографічної структури населення на ризик захворюваності глаукомою та цукровим діабетом другого типу та оцінка ступеню панміктичності популяції та гетерозиготності шлюбів.
• Розроблена концепція програми та служби генетичного моніторингу в Україні, створена методологія його проведення. Визначена поширеність спадкової і вродженої патології серед новонароджених України та пріоритетні чинники ризику виникнення вроджених аномалій у новонароджених.
• Досліджені механізми цитогенетичної дії одного із генетично значущих чинників довкілля – неіонізучої радіації.

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019