ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
План роботи Вченої ради«Узгоджено»
Вченою радою ДУ «ІГЗ ім.О.М. Марзєєва
НАМН України» (протокол №1 від 19.01.2023 р.)

  План роботи Вченої ради
  ДУ «Інституту громадського здоров’я
  ім. О.М. Марзєєва НАМН України» на 2023 рік.

№п/п
Заплановані
питання
Відповідальний за підготовку
Термін розгляду
Примітки
1
2
3
4
5
1
1. Про план роботи Вченої ради на 2023 рік та виконання плану роботи за 2022 рік.
  2. Про хід виконання рішень Вченої ради
   3. Розгляд та затвердження звіту про наукову та науко-во-організаційну діяльність Інституту в 2022 р.
    4. Про підготовку наукових кадрів в 2022 році.
     5. Розгляд матеріалів конкур-сного відбору кращої НДР, виконання якої було завер-шено в 2022 році з метою по-дання її на конкурс Президії НАМНУ на кращу НДР.
     Учений секретар


     Учений секретар

     Заст. директора з наукової роботи


     Учений секретар

     Учений секретар
     Зав. науково-координ. відділом
     січень
     2
     1. Звіт про роботу ради моло-дих учених в 2022 р. та зат-вердження плану роботи на 2023 р.
      2. Про перспективний план підготовки наукових кадрів у 2023 р.
       3. Затвердження змін до перспективного плану підготовки наукових кадрів 2021-2025 рр.
       4. Про утворення докторської спеціалізованої ради.
        5. Узгодження перспектив-ного плану видання до друку наукової видавничої продук-ції у 2023 р.
        Голова ради молодих учених


        Учений секретар


        Учений секретар


        Голова спецради

        Зав. науково-координ. відділом Учений секретар
        лютий
        3
        1. Розгляд до затвердження конкурсних проєктів науково-дослідних робіт зі строком виконання 2024-2026 рр. з метою подання їх на конкурс НАМН України Зав. науково-координ. відділом Учений секретар

        квітень
        4
        1.Про матеріально-технічне забезпечення виконання НДРЗаступник дирек-тора з науково-практич. роботи
        травень
        5
        1.Організаційні питання про-ведення науково-практичної конференції: «Актуальні пи-тання громадського здоров’я та екологічної безпеки України» (19 Марзєєвські читання). Дата та місце проведення заходу 21-22 жовтня 2023 р. м. Київ.
         2. Про роботу аспірантури за звітний період /вересень 2022 р.- вересень 2023 р./
          3.Звіти аспірантів про вико-нання навчальних планів та дисертаційних робіт.
          Зав. науково-координ. відділом


          Зав. відділом аспірантури


          Аспіранти та наукові керівники
          вересень
          6
          1. Розгляд та затвердження тем та програм дисертацій-них робіт.
           2. Про хід виконання запла-нованих дисертаційних робіт пошукувачів.
            3.Звіт про результати роботи комісії по перевірці планів виконання дисертаційних робіт та достовірності первинних документів.
            Наук. керівники, зав. відділом аспірантури,
            Учений секретар
             Учений секретар

             Голова комісії
              жовтень
              7
              1. Про підготовку звіту Інституту про наукову та науково-організаційну діяльність в 2023 р.
               2.Про результати перевірки ходу виконання науково-дослідних робіт.

               3.Про фінансовий стан Інституту
               Зав. науково-координ. відділом


               Зав. науково-координ. відділом

               Головний бухгалтер
               листопад
               8
               1. Про структуру та штатний розклад установи на 2024 рік.
                2. Розгляд та затвердження звітів НДР, що виконувались у 2023 році
                 3.Затвердження технічних завдань та календарних планів НДР на 2024 р.

                 4.Затвердження зведеного плану виконання НДР Інституту на 2024 рік.

                 5.Про впровадження в прак-тику охорони здоров’я
                 результатів НДР.
                 Голова Вченої ради
                  Керівники НДР
                  Учений секретар

                  Керівники НДР
                  Зав. науково-координ. відділом Учений секретар
                   Зав. науково-координ. відділом Учений секретар

                   Зав. науково-координ. відділом
                   грудень
                   9
                   1. Розгляд та затвердження тем та програм докторських дисертаційних робіт.
                   2. Попередня експертиза виконаних докторських дисертацій.
                   3. Розгляд та затвердження нормативно-методичних документів, інформаційних листів, монографій.
                   4. Розгляд питань щодо присвоєння вчених звань.
                   5. Затвердження результатів атестації наукових працівни-ків.
                   6. Затвердження науковців на вакантні посади після прове-дення конкурсу.
                   7. Висунення претендентів на державні премії та стипендії по необхідності затвердження їх звітів про наукову діяль-ність.
                   8. Звіти науковців про міжнародні відрядження.
                   9. Вирішення поточних питань діяльності Інституту, що визначені його Статутом
                   10.Затвердження до друку журналу «Довкілля та здоров’я»
                   Голова Вченої ради,
                   учений секретар ради
                   Протягом
                   року,
                   по мірі необхідності

                    Примітки:
                    1. Засідання Вченої ради Інституту проводяться, як правило, в останній вівторок місяця /або за потребою в інші дати для вирішення актуальних питань/;
                    2. Початок засідань Вченої ради, як правило, об 11-й годині.
                    3. Позачергово розглядаються питання: конкурсні справи, представлення до вчених звань, нагород, премій, наукові доповіді та інше.

                    Учений секретар ради,
                    к. мед. н.
                    А.К. Горваль


                   free counters


                   © ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2023