ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «ФІЗИЧНІ ФАКТОРИ ДОВКІЛЛЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
План роботи Вченої ради


План роботи Вченої ради
ДУ «Інституту гігієни та медичної екології
ім. О.М. Марзєєва НАМН України» на 2016 рік.


п/п
Заплановані
питання
Відповідальний за підготовку
Термін розгляду
Примітки
1
2
3
4
5
11. Розгляд та затвердження звітів НДР, що виконува-лись у 2015 році
2. Про план роботи Вченої ради на 2016 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту про наукову та науко-во-організаційну діяльність Інституту в 2015 р.
Керівники НДР
Учений секретар
Заст. директора з наукової роботи
січеньВиконано
21. Затвердження зведеного плану виконання НДР Інституту на 2016 рік
2. Затвердження технічних завдань та календарних планів НДР на 2016 р.
3.Про план роботи ради молодих учених на 2016 р.
4. Про перспективний план підготовки наукових кадрів в 2016 р.
5. Про структуру та штатний розклад установи на 2016 рік.
6. Звіт про роботу спеціалі-зованої вченої ради в 2015р.
7. Звіт про роботу апроба-ційної Вченої ради в 2015 р.
Зав. НОВ
Керівники НДР
Голова ради молодих учених
Учений секретар
Голова Вченої ради
Голова спецради
Голова апроба-ційної ради
лютийВиконано
31. Про план та організаційні питання проведення та участі в науково-практич-них конференціях в 2016 р.
2. Про хід виконання рішень Вченої ради
3. Турос О.І. Доповідь-звіт по профільній діяльності лабораторії.
Зав. НОВ
Учений секретар
Зав. лаб.
Турос О.І.
БерезеньВиконано
Доповідь перенесено на квітень /виконано/
41. Томашевська Л.А. Доповідь-звіт по профіль-ній діяльності лабораторії.
3. Про підготовку науково-практичної конференції /ХІІ марзєєвські читання/ «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки » (26-27 травня 2016 р.)
Зав. лаб. Томашевська Л.А.
Зав. НОВ
квітеньДоповідь перенесено на жовтень
Конферен-цію перене-сено на 20-21 жовтня
51. Розгляд до затвердження конкурсних проектів науково-дослідних робіт зі строком виконання 2017-2019 рр. з метою подання їх на конкурс НАМН України
2.Про матеріально-технічне забезпечення виконання НДР
3.Про впровадження в пра-ктику охорони здоров’я ре-зультатів НДР.
Зав. НОВ
Заступник директора з наукової роботи
Зав. НОВ
травеньВиконано
61.Махнюк В.М. Доповідь-звіт по профільній діяльності лабораторії
3. Про хід виконання запла-нованих дисертаційних робіт.
4.Про фінансовий стан Інституту
5. Про хід виконання НДР.
Зав. лаб.
Махнюк В.М.
Учений секретар
Головний бухгалтер
Зав. НОВ
вересень-жовтеньПеренесено на листопад
71.Про роботу аспірантури в 2016 р.
2. Про підготовку звіту Інституту про науково-дос-лідну роботу за 2016 р.
Учений секретар
Зав. НОВ
листопад
81. Про виконання плану підготовки наукових кадрів в 2016 та перспективний план на 2017 р.
2.Про хід виконання рішень Вченої ради
3. Звіт про роботу ради молодих учених в 2016 р.
4. Звіт про результати робо-ти комісії по перевірці пла-нів виконання дисертацій-них робіт та достовірності первинних документів.
Учений секретар
Голова ради молодих учених
Голова комісії
грудень
91. Розгляд та затвердження тем та програм дисертацій-них робіт.
2. Попередня експертиза докторських дисертацій.
3. Розгляд та затвердження нормативно-методичних документів, інформаційних листів, монографій.
4. Розгляд питань щодо присвоєння наукових звань
5. Затвердження результа-тів атестації наукових працівників.
6. Затвердження науковців на вакантні посади після проведення конкурсу.
7. Висунення претендентів на державні премії та стипендії по необхідності затвердження їх звітів про наукову діяльність.
8. Звіти науковців про міжнародні відрядження.
9. Вирішення поточних питань діяльності Інституту, що визначені його Статутом
Голова Вченої ради,
учений секретар ради
Протягом року по мірі необхід-ності
Примітки:
1. Засідання Вченої ради Інституту проводяться, як правило, в останній вівторок місяця /або за потребою в інші дати для вирішення актуальних питань/;
2. Початок засідань Вченої ради о 10 00 год./можливі виключення/;
3. Позачергово розглядаються питання: конкурсні справи, представлення до вчених звань, нагород, премій, наукові доповіді та інше.

* ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М. Марзєєва НАМН України» було перейменовано в ДУ «Інститут громадського здоров’я НАМН України» та затверджено НАМН України 20 лютого 2016 р.
© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2021