ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Звіт про діяльність громадської організації «Українська Асоціація громадського здоров’я» за 2021 рік


З метою формування системи громадського здоров’я в Україні та відповідно до статутних завдань членами ГО «Українська Асоціація громадського здоров’я» упродовж 2021 року проведено наступну діяльність:

  Участь у розробці наступних документів:

  - «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення» (04.01);

  - «Про затвердження Порядку використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я» (08.02);

  - «Про затвердження Змін до Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження» (19.02);

  - «Про затвердження Змін до Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження» (06.09);

  - «Про затвердження максимально допустимих рівніх вмісту хлорпірифосу та хлорпірифос-метилу у с/г продукції та харчових продуктах та Змін до «Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів» (28.05);

  - розглянуто та надано пропозиції до Концепції державної цільової наукової програми управління водними ресурсами (23.09);

  - надано пропозиції щодо механізму щоквартального розрахунку збитків, завданих викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря з великих спалювальних установок системі охорони здоров’я (11.10);

  - надано рекомендації для Мінмолодьспорт стосовно визначення добової норми вживання питної води у раціоні учнів закладів спортивного профілю та ефективного розподілу продуктів харчування в межах встановленої норми (25.08).

  Розглянуто та надано пропозиції до проєктів Законів України:

  «Про радіаційний захист» (31.05); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій та забезпечення населення інформацією про їх радіаційний стан» (22.07); «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (15.09, 07.12);

  Надано пропозиції до проєктів постанов Кабіненету міністрів України:

  «Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів» (18.01) та «Про внесення змін до ТР безпечності іграшок» (01.02); «Про затвердження Плану заходів з адаптації населення до змін клімату на 2021-2023 роки» (25.02); «Про внесення змін до Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» (02.11);

  розглянуто та надано пропозиції до проєктів наказів МОЗ України:

  «Про затвердження Порядку використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів соціальних послуг/соціального захисту населення» (08.02); «Про затвердження Змін до Гігієнічних регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів» (22.04); «Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості» (07.06; 16.08); «Про внесення змін до наказу МОЗУ від 24.03.2016 р. № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» (20.09);

  надано пропозиції до проєкту Порядку та Методики проведення моніторингу радону в Україні (25.01) та до проєкту методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля (01.02); комплексно опрацьовано питання приведення НРБУ та ОСПУ у відповідність із Законом України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», норм безпеки МАГАТЕ та рекомендацій МКРЗ. (23.02); опрацьовано нову редакцію ДсанПіН 2.2.4-171-20 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною» (20.07); розглянуто звернення ГС «Українська асоціація індустрії іграшок» щодо перегляду ДСанПіН 5.5.6.012-98 безпеки іграшок та ігор для здоров'я дитини у частині регламентації міграції токсичних хімічних сполук в оточуюче та контактне середовище (16.08); опрацьовано проєкт рецептур та примірного 4-тижневого меню для закладів загальної середньої освіти (08.06); до 4-тижневого меню та технологічних карт для харчування дітей віком від 1 до 7 років (01.11); опрацьовано та надано пропозиції до розроблених Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій проєктів змін ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки та споруди. Заклади освіти» та ДБН В.2.2-4:2018 «Будинки та споруди. Заклади дошкільної освіти» надано пропозиції (20.09)

  на виконання доручення РНБО України надано рекомендації щодо неспецифічної профілактики коронавірусної інфекції (10.01) та інформацію про захворюваність населення пов’язану із забрудненням навколишнього середовища у розділ «питна вода-здоров’я» (03.06).

  Надано звіти про виконання у 2021 році:

  - Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини (09.11);

  - «Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку» (28.12);

  - Державної доповіді про становище дітей в Україні «Захист прав дітей в умовах децентралізації влади в Україні» (19.10);

  Упродовж року члени ГО УАГЗ брали участь у засіданнях міжвідомчих комісій, комітетів, профільних комісій та робочих груп при МОЗУ та інших відомствах. Тісна співпраця дозволяє вирішувати актуальні проблеми системи державного моніторингу довкілля з урахуванням впливу на здоров’я населення, аналізувати прогалини вітчизняної нормативно-правової бази, сумісно розробляти адаптовані нормативні документи та законодавчі акти, враховуючи потреби країни та європейський досвід у цій галузі.

  Представники ГО УАГЗ взяли участь:

  - в узгоджувальній нараді щодо обговорення проєкту постанови КМУ «Про внесення змін до ТР безпечності іграшок» (01.02); у робочій зустрічі Національної комісії з радіаційного захисту населення України при Інституті законодавства ВРУ (14.02); у засіданні робочої групи (під головуванням Заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України О. Соловйова) з підготовки пропозицій щодо імплементації до національного законодавства положень Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я (01.10); у засіданні робочої групи з питань розробки оновлених норм радіаційної безпеки України та основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (16.04); у засіданні круглого столу при ВРУ «Світовий досвід фортифікації борошна та аналіз його можливого впровадження в Україні» (04.11); у нараді щодо приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть, проведену для обговорення актуальних питань щодо захисту здоров’я людини від антропогенних викидів ртуті та її сполук (02.03); у нараді МОЗ України для обговорення актуальних питань щодо визначення класу небезпеки відходів та класифікації відходів (02.06); в комітетських слуханнях «Реалізація заходів з екологізації великих спалювальних установок та скорочення викидів забруднюючих речовин – шлях до чистого повітря в Україні» (13.01);

  - продовжили роботу у звітному році робочі групи при МОЗ Україниробоча група з розробки уніфікованих форм Актів санепідобстеження; робоча група щодо гармонізації положень ДСанПіН «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні та хутрові. Основні гігієнічні вимоги» із законодавством ЄС в сфері виробництва текстильних виробів для дітей та дитячого взуття; координаційна робоча група МОЗУ з виконання Зовнішнього незалежного оцінювання;

  - також відбулась нарада МОЗ України під головуванням Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, присвячена обговоренню питання щодо можливості (безпечності, ефективності та доцільності) використання інноваційних світлодіодних ультрафіолетових світильників для знезараження повітря і поверхонь в приміщеннях (на основі інформації від ТОВ «Київська Русь») для протидії поширенню COVID-19 . Прийнято рішення створити робочу групу для подальшого вивчення зазначених пристроїв (18.01); нарада МОЗ України щодо обговорення проблемних аспектів поводження з небезпечними медичними та біологічними відходами, утвореними при лікуванні COVID-19 (04.09); нарада МОЗ України щодо аналітичного огляду освітніх програм з підготовки магістрів громадського здоров’я в Україні (30.11);

  - протягом року діяли робочі групи, комісії, технічні ради при МОН Україниробоча група щодо забезпечення електронними підручниками (рідерами) учнів загальноосвітніх навчальних закладів; робоча група з розроблення проєкту СОУ «ОЕМ Текстильні вироби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу»; міжвідомча художньо-технічна рада з іграшок та навчально-наочних ігрових посібників МОН України; комісія засобів навчання секції традиційних засобів навчання та навчального обладнання науково-методичної ради з питань освіти МОН України; науково-методична комісія МОН України з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради; цільова група «Розробка профілактичних програм в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;

  - відбулись засідання міжвідомчих робочих груп – засідання міжвідомчої робочої групи з питань розвитку кадрових ресурсів у системі громадського здоров’я (03.02); засідання координаційної міжвідомчої робочої групи з виконання Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку (25.02); засідання міжвідомчої робочої групи з питань зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях (07.09); засідання експертної комісії із здоров’я, безпеки та добробуту (05.02);

  - при Міністерстві розвитку громад та територій України :

  - на засіданні робочої групи з опрацювання питань щодо наближення законодавства України у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення до стандартів Європейського Союзу було представлено остаточну редакцію проєкту Державних санітарних норм та правил 2.2.4-171-20 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною» (23.04); на засіданні робочої групи розглянуто проєкт змін до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» (20.02; 13.05); засідання секції містобудування Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад та територій України (13.08);

  - проведена нарада при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України для обговоренні питань стосовно внесення змін до Кримінального кодексу України з метою посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти довкілля (06.04);

  - взяли участь у засіданні робочої групи щодо підготовки проєкту Закону України «Про дитяче харчування» в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за участі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики (20.02).

  Надання методичної допомоги:

  - НАМН України – стосовно оцінки функціонального стану та фізичного виховання учнівської та студентської молоді в Україні надано відповідь (12.07); стосовно надання правової допомоги щодо запровадження в загальноосвітніх школах парт-конторок з метою збільшення рухової активності дітей під час навчального процесу надано відповідь (14.07); щодо державного регулювання у сфері дитячого харчування в частині гігієнічних вимог до його якості та безпечності (02.03); стосовно визначення добової норми вживання питної води у раціоні учнів закладів спортивного профілю та ефективного розподілу продуктів харчування в межах встановленої норми (06.09);

  - МОЗ України – щодо обмеження опромінення джерелами природного походження працівників об’єктів газотранспортної системи (06.05); щодо захворюваності населення, пов’язаної із забрудненням навколишнього середовища (03.06); про класифікацію гірських порід за ДСП № 173-96 (12.07); пропозиції з профілактики коронавірусної інфекції (13.08)

  - ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» – роз’яснення щодо доцільності та ефективності використання генераторів туману для проведення дезінфекції приміщень (21.02); щодо коригування Міської цільової програми рекомендацій поводження з відходами будівництва та вивезенням грунтів (27.09); щодо можливості зменшення терміну зберігання на карантині упаковок з готівкою (02.03).

  .

  Інформація для публікації в пресі:

  «Профілактчний підхід щодо нормування формальдегіду в товарах дитячого вжитку, зокрема в іграшках»

  http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u05-02-118?opendocument
  (дата публікації 17.02)

  «Вплив дистанційного навчання на психоемоційний стан школярів під час пандемії COVID-19»

  http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u03-01-03-05?opendocument
  (дата публікації 22.02)

  «Роль самооцінки здоров’я осіб різного віку в інтегральній характеристиці здоров’я»

  http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u05-02-125?opendocument

  (дата публікації 01.03)

  «Сприйняття ризику людиною (радон)»

  http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u05-02-124?opendocument

  (дата публікації 01.03)

  «Щодо підвищення гранично допустимого рівня електро-магнітного поля (ЕМП) для радіотехнічних об’єктів, що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частот»

  http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u05-02-123?opendocument

  (дата публікації 01.03)

  «Рекомендації щодо здорового харчування дітей шкільного віку»

  https://www.facebook.com/101804921320380/posts/283923286441875/ (дата публікації 26.03)

  «Вивчення сенсибілізуючої дії мийних засобів, призначених для миття виробів для дітей»

  http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u05-02-131?opendocument

  (дата публікації 05.04)

  «Пам’ятка щодо проведення заходів антисептики та дезінфекції»

  http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u04-02-07-04?opendocument (дата публікації 30.05)

  «Особливості опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного віку»

  http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u05-02-140?opendocument (дата публікації 07.07)

  «Спосіб життя та психоемоційний стан дітей в умовах карантину»

  http://amnu.gov.ua/sposib-zhyttya-ta-psyhoemoczijnyj-stan-ditej-v-umovah-karantynu/
  (дата публікації 15.11

  Взято участь у наукових та науково-практичних заходах:

  08.02 відбулась on-line нарада представників ЮНІСЕФ – експертів проєкту Hydroconseil ЮНІСЕФ «Аналіз ситуацій щодо проблеми зміни клімату, довкілля та енергетики для дітей в Україні» / «Аналіз кліматичного ландшафту (CLAL) для дітей в Україні» з метою обговорення та визначення основних проблем, які мають відношення до клімату, довкілля та енергетики для дітей. За результатами зустрічі було визначено напрямки можливої співпраці UNICEF та ДУ «ІГЗ НАМНУ»: реалізація основних Цілей сталого розвитку в Україні, реалізація національного плану дій щодо запобігання НІЗ; розробка інституційної платформи (центральні органи влади, відбір експертів, зацікавлених сторін) для реалізації Хартії про права дітей та рішення Пармської конференції на основі міждисциплінарного та міжвідомчого підходів; створення наукової бази для вивчення умов життя у формуванні здоров’я дітей; підготовка та проведення освітніх заходів та інформаційних кампаній з громадськими організаціями щодо загроз здоров’ю дітей. Детальніше за посиланням: http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u05-02-119?opendocument

  18.03 члени ГО УАГЗ представники ДУ «ІГЗ НАМНУ», взяли участь у VІ Українсько-Литовському Економічному Форумі «Економіка і пандемія: криза і нові можливості» Форум проведено Українським союзом промисловців і підприємців та Конфедерацією промисловців Литви в on-line форматі. Метою заходу було обговорення стану українсько-литовського співробітництва, аналіз проблемних питань для виділення перспективних взаємовигідних форм подальшої спільної роботи. Для фахівців ДУ «ІГЗ НАМНУ» актуальною була участь в дискусії третього тематичного блоку на тему «Ефективний комплекс заходів профілактики COVID-19». Детальніше за посиланням: http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u05-02-129?opendocument

  12-25.05 провідні фахівці ДУ «ІГЗ НАМНУ» брали активну участь в діяльності десяти міжвідомчих робочих груп з питань проведення Спільної зовнішньої оцінки (JEE) ВООЗ в Україні. Dr. Iryna Nabokova – Consultant Internal assessment of IHR in Ukraine, детально пояснила учасникам нарад як необхідно працювати з Інструментом Спільної зовнішньої оцінки – Посібником для самооцінки, що заповнюється для місії зовнішніх експертів. Детальніше про захід за посиланням: http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u05-02-136?opendocument

  22-24.06 за підтримки Офісу Президента та Уряду України, проходив Всеукраїнський Форум «Здорова Україна», в якому взяли участь представники ДУ «ІГЗ НАМНУ» в секції «Екологія життя – зовнішні фактори, що впливають на здоров’я нації». Заступниця директора з наукової роботи д. мед. н. Надія Полька виступила з доповіддю «Вплив шкідливих звичок на здоров’я нації». Також вона наголосила на тому, що науковці Установи працюють над гармо-нізацією законо-давства, нормативних та методичних документів з директивами Європейського Союзу, над впровадженням в життя наукових надбань для поліпшення в результаті цього умов життя населення. Відеотрансляція за посиланням https://youtu.be/WW8HQ2Z1yR0

  Детальніше: http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u05-02-139?opendocument

  17.09 відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю з нагоди Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2021 року «Безпека пацієнтів в Україні: на шляху до національного плану дій», організаторами якої були: МОЗ України, НАМН України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ДУ «ІГЗ НАМНУ», Українська асоціація громадського здоров’я.

  Безпосередню участь у підготовці та проведенні конференції взяв завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ «ІГЗ НАМНУ», професор Ю.М. Скалецький. Також разом з колегами з Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця були підготовлені тези з доповіддю «Безпека пацієнтів в контексті безпечного лікарняного середовища». Детальніше про захід за посиланням: http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u05-02-142?opendocument

  Згідно листа заступника Міністра охорони здоров'я України від 06.08.2021 р. під час заходів з відзначення Всесвітнього дня безпеки пацієнтів, що проводиться щорічно 17 вересня відповідно Указу Президента України № 648/2019 від 4 вересня 2019 року, запропоновано провести обговорення «Концепції стратегії попередження дефектів надання медичної допомоги у вітчизняній системі охороні здоров’я», розроблену ДУ «ІГЗ НАМНУ» разом з Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця та Всеукраїнською радою захисту прав та безпеки пацієнтів. Детальніше за посиланням: http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u05-02-68?opendocument

  07.10 члени ГО УАГЗ , фахівці ДУ «ІГЗ НАМНУ» – професор Гуліч М.П., професор Антомонов М.Ю., д.мед.н. Гозак С.В., к.мед.н. Коблянська А.В. брали активну участь у зустрічі експертів з епідеміологічного нагляду та статистичної звітності про захворюваність та смертність від неінфекційних захворювань (НІЗ) та основні фактори ризику (вживання тютюну, шкідливий вплив вживання алкоголю, нездорове харчування, низький рівень фізичної активності), присвяченій SWOT-аналізу поточної ситуації з моніторингу НІЗ і факторів ризику / The meeting on SWOT analysis of the NCDs monitoring and risk factors in Ukraine. Мета проведення цієї події: отримати дані для розробки дорожньої карти зі зміцнення системи моніторингу та епіднагляду за НІЗ в Україні в межах проєкту «Надання підтримки Україні у розвитку сучасної системи громадського здоров’я»), який впроваджується в Україні консорціумом «GFA Consulting Group GmbH» та Фінським інститутом охорони здоров’я та добробуту (THL).

  9-10.12 відбулася on-line конференція з питань забруднення повітря EcoAirSolutions, організована ГО "Асоціація Ноосфера", Noosphere Engineering School за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки в рамках Transition Promotion Program та National Endowment for Democracy (США) в рамках проєкту «Чисте повітря для України».

  ДУ «ІГЗ НАМНУ» на цьому заході представила лабораторія якості повітря, зокрема д. б. н., с.н.с. Петросян А.А. виступила з доповіддю «Гігієнічні підходи до оцінки якості атмосферного повітря». Інформація за посиланням: https://www.facebook.com/events/1485695398471205/

  16.12 співробітники лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров'я ДУ «ІГЗ НАМНУ» взяли участь у засіданні круглого столу в студії інформаційного агентства "Українські новини" з обговорення концепції Державної програми інфекційної та біологічної безпеки. Круглий стіл запропоновано політичною партією "Наш край" за участі депутатів різних рівнів цієї політичної сили. Представникам інституту запропоновано участь у роботі експертної групи цього проєкту.

  Інформація про виступи на телебаченні:

  30.01 завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ «ІГЗ НАМНУ» професор Ю.М. Скалецький взяв участь у програмі «Деталі тижня» на каналі ZIK, де надав коментар з питань найчастіших причин лікарських помилок. Сюжет «Лікарська помилка» (з 41 хв.) за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=xEiEvKgGFhM

  24-25.02 в лабораторії гігієни фізичних факторів довкілля Інституту представниками каналу ТБ Україна 24 був знятий сюжет для програми "Лабораторія здоров'я", присвячений питанню підвищення гранично допустимого рівня електро-магнітного поля (ЕМП) для радіотехнічних об’єктів, що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частот. Відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=KjHmlNe1YRk початок сюжету з 6 хвилини)

  02.06 завідуюча лабораторії санітарної мікробіології та дезінфектології ДУ «ІГЗ НАМНУ» Сурмашева О.В. надала інтерв’ю на телеканалі «1+1» в програмі «ТСН новини» про «Спалах «Чорної плісняви» в Індії: що це за хвороба і чи небезпечна вона для українців?». Відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8RGkrCPhepA

  15.06 Відеокоментар Платонової А.Г. (зав. лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення ДУ «ІГЗ НАМНУ») до сюжету про вплив гаджетів на здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку на телеканалі «1+1» в програмі «ТСН новини». Відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zCd9rd5f2uU (початок сюжету на 54 хвилині)

  30.08 член-кор. НАМНУ, професор Полька Надія Степанівна – заступник директора з наукової роботи ДУ «ІГЗ НАМНУ» взяла участь у програмі «Прямий ефір» на телеканалі LIVE, де надала коментар з контролю безпеки продуктів харчування та сировини для здоров’я населення, зокрема щодо контролю вмісту свинцю та кадмію в продуктах харчування. Інтервью доступне за посиланням: (починаючи з 3год.9 хв.): https://youtu.be/1-1Zr4gQeoc

  21.09 інтерв’ю телеканалу 24 «Вихлопні гази старих автомобілів призводять до зростання ракових захворювань й алергій в Україні» . Інтервью доступне за посиланням: https://24tv.ua/vihlopni-gazi-starih-avtomobiliv-prizvodyat-do-zrostannya-novini-kiyiv_n1742569

  Інформація про виступи на радіо:

  03.11 професор Турос Олена Ігорівна – заступник директора з науково-практичної роботи ДУ «ІГЗ НАМНУ» дала інтерв’ю Громадському Радіо в програмі «Вдосвіта» на тему «Приклади запобігання пожежам: як осушення торфовищ призводить до пожеж?». Інтервью доступне за посиланням: https://hromadske.radio/publications/pryklady-zapobihannia-pozhezham-iak-osushennia-torfovyshch-pryzvodyt-do-pozhezh

  Протягом 2021 року до ГО УАГЗ прийнято 26 членів Асоціації.

  На сьогодні діяльність Асоціації спрямована на подовження своєї діяльності щодо розвитку системи громадського здоров’я в країні та залучення нових членів і створення відокремлених підрозділів Асоціації в регіонах України.
  free counters


© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2023