ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Характеристика координаційної діяльності установи, як головної або провідної з проблеми в галузі, в державі, в СНД, в світі.


Поняття «громадське здоров’я» інтегрує знання гігієнічної науки відносно можливості збереження і зміцнення здоров‘я людини. Тому фундаментальні та прикладні дослідження Державної установи «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України» були направлені на забезпечення наукового обґрунтування заходів попередження хвороб і погіршення самопочуття, виникнення та перебіг яких пов‘язані з впливом чинників середовища, що оточує людину.

Політичні, економічні та соціальні проблеми останніх років ведуть до стрімкого зростання ризиків погіршення санітарно-епідеміологічного благополуччя в країні, виникнення глобальних техногенних катастроф, невідворотного забруднення довкілля. В цьому зв’язку стає ще більш вагомою попереджувальна роль гігієнічної науки в загальнодержавних процесах, спрямованих на збереження здоров’я населення та навколишнього середовища.

Сьогодні, коли життя майже кожної людини надзвичайно сильно пов’язане з техно-екосистемами, і масштаби цих взаємостосунків постійно зростають, ключовими напрямками гігієнічної науки та санітарної практики мають стати:

- удосконалення протиепідемічних і гігієнічних заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я населення в місцях його проживання;

- безпека енергетичної галузі народного господарства країни, котра повинна зазнати істотного реформування;

- інтеграція в світову наукову спільноту.

Основним змістом науково-практичної діяльності ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМН України» як головної установи є:

- Вивчення процесів формування громадського здоров’я з урахуванням впливу екологічних та соціальних чинників;

- Розробка та вдосконалення законодавчих, нормативно-методичних та організаційно-розпорядних документів щодо збереження і зміцнення здоров’я населення та поліпшення умов життєдіяльності;

- Удосконалення системи спостереження за станом здоров’я населення та факторами, що впливають на його формування;

- Вивчення та аналіз причинно-наслідкових зв’язків захворюваності та смертності населення за умов впливу шкідливих чинників;

- Вивчення ролі способу життя, учбових, виховних процесів та умов життєдіяльності у формуванні здоров’я дітей;

- Розробка теоретичних та методичних основ визначення шкідливих чинників довкілля (фізичних, хімічних, біологічних) та ризиків для здоров’я від їх дії для вирішення питань управління якістю навколишнього середовища;

- Удосконалення методології гігієнічної оцінки якості продуктів харчування, питної води, лікарських засобів; визначення ефективних методів їх контролю з урахуванням міжнародного вимог;

- Наукове обґрунтування методології з визначення небезпеки для здоров’я населення та наступних поколінь соціально-економічних змін у суспільстві, що пов’язані з кризовими екстреними ситуаціями, в тому числі АТО, на окремих територіях;

- Удосконалення засад профілактичної медицини у питаннях сприяння здоров’ю і попередження розвитку захворювань.

Однією з вагомих сторін діяльності установи є розробка нових санітарних норм і правил та удосконалення діючих відповідно до європейського законодавства. Питання перегляду нормативно-правових актів в частині визначення їх такими, що втратили чинність, потребує додаткового вивчення та опрацювання із залученням представників причетних міністерств, центральних органів виконавчої влади та фахівців установ Національної академії медичних наук України.

Нажаль, існуючі санітарні норми і правила, розроблені гігієністами країни було скасовано, а розроблені нові роками не розглядаються міністерством охорони здоров’я, що вже призвело до плутанини в законодавчому полі і погіршанню здоров’я населення.

Перестала виконувати свої функції і координаційна комісія що працювала при Головному державному санітарному лікареві України і забезпечувала Державну санітарно-епідеміологічну службу України нормативними і методичними документами щодо збереження санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Відповідно до наказу МОЗ України від 01.08.2011 р. № 18-од Координаційна комісія продовжує працювати, секретарем комісії призначена завідуюча лабораторією планування населених місць ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» Махнюк В.М.

Також на базі інституту функціонують Профільні комісії з гігієни дітей та підлітків, гігієни харчування, комунальної гігієни, їх очолюють відповідно заступник директора з наукової роботи, член-кор. НАМНУ, д. мед. н., професор Полька Н.С., завідуюча лабораторією гігієни харчування, д. мед. н., професор Гуліч М.П., завідуючий лабораторією гігієни ґрунту та відходів, д. мед. н. Станкевич В.В.

Спільним наказом Міністра охорони здоров’я та Президента НАМН України від 19.02.2014 р. № 133/19 затверджений Перелік проблемних комісій МОЗ та НАМН України, їх персональний склад та голови, а також Положення про Проблемну комісію. Головою проблемної комісії «Гігієна навколишнього середовища» є директор інституту академік НАМНУ, професор А.М. Сердюк.

В рамках проблемної комісії працює секція з гігієни дитинства, яку очолює заступник директора з наукової роботи інституту, член-кор. НАМНУ, д. мед. н., професор Полька Н.С.

Також відповідно до цього ж наказу з 2010 року на базі ДУ «ІГЗ НАМНУ» працює проблемна комісія «Гігієна харчування», яку очолює – д. мед. н., професор Корзун В.Н.

В рамках співпраці Національної академії медичних наук України з Міністерством охорони здоров’я країни та іншими відомствами щодо забезпечення спадкоємності наукової та організаційно-методичної роботи, підготовки високоспеціалізованих кадрів, розробки заходів, спрямованих на профілактику хвороб та збереження здорової нації, наказом НАМН України від 05.12.2011 р. № 111 на інститути, підпорядковані НАМН України разом з установами МОЗ України, покладено функції організаційно-методичних центрів в питаннях координації наукової роботи та підготовки висок

окваліфікованих фахівців. Затверджено структуру головних спеціалістів-координаторів та головних спеціалістів НАМНУ за медичним фахом з метою забезпечення співпраці та координації роботи із МОЗ та іншими відомствами. Головним спеціалістом-координатором НАМНУ за напрямом «Гігієна та медична екологія» призначено заступника директора інституту Польку Н.С.; за медичним фахом «Гігієна оточуючого середовища» - завідуючий лабораторією гігієни ґрунту та відходів, д. мед. н. Станкевич В.В.; «Гігієна радіаційна» - завідуюча лабораторією радіаційного захисту д. б. н., професор Павленко Т.О.; «Гігієна харчування» - завідуюча лабораторією профілактики аліментарно-залежних захворювань, д. мед. н.. професор Гуліч М.П.; «Гігієна дітей та підлітків» - завідуюча лабораторією безпеки життєдіяльності дитячого населення, д. мед. н. Платонова А.Г.

Фахівці інституту протягом 2017 р. постійно приймали участь у нарадах як Міністерства охорони здоров’я України, так і в установах інших міністерств та відомств, що опікуються проблемами охорони навколишнього середовища і громадського здоров’я. Виступали з доповідями на наукових заходах різних рівнів, згідно з Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводились у 2017 р., та міжнародних форумах.

Спеціалісти з інших науково-дослідних установ та ВУЗів країни мали змогу надрукувати свої статті у журналі "Довкілля та здоров’я", збірнику «Гігієна населених місць», які щорічно видаються головним з проблеми інститутом. Ці два періодичні видання входять до переліку ДАК України як фахові. В 2017 р. також вийшла з друку збірка тез доповідей науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (тринадцяті марзєєвські читання), випуск 17, куди увійшли матеріали наукових досліджень науковців та спеціалістів зі всієї України.

На базі ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» працювала Спеціалізована Вчена ради із захисту дисертацій, де концентрувалися дисертаційні роботи співробітників НДІ та ВУЗів країни у галузі еколого-гігієнічної безпеки.

Інститут є Головною науковою установою Міністерства охорони здоров’я України з питань гігієни (наказ МОЗ України від 09.02.2004 р. № 70). На базі установи працює Експертна комісія до складу якої увійшли провідні вчені гігієністи України. Голова Експертної комісії академік НАМН України, директор ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» Сердюк А.М., секретар Експертної комісії д. мед. н., завідувач лабораторії гігієни планування та забудови населених місць ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» Махнюк В.М.

Основною формою роботи Експертної комісії є засідання, які проводяться за наявності питань, що відносяться до компетенції Експертної комісії, та виносяться на її розгляд відповідно до підготовлених матеріалів. Засідання Експертної комісії проводяться, як правило, щомісячно останнього вівторка. У разі необхідності (за наявності підготовлених до розгляду звітів про результати робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи) призначаються додаткові засідання Експертної комісії

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019