ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Рекомендації учасників засідання круглого столу: «Безпека пацієнтів-актуальна проблема вітчизняної системи охорони здоров’я»Приймаючи до уваги, що смертність від медичних помилок навіть у економічно розвинутих країнах перевищує смертність від дорожньо-транспортних пригод та виробничого травматизму разом узятих.

Враховуючи актуальність проблеми безпеки пацієнтів незалежно від організаційних форм систем охорони здоров’я та джерел їх фінансування.

Усвідомлюючи важливість безпеки пацієнтів як невід’ємної складової якісної медичної допомоги.

Зважаючи на недостатність даних щодо епідеміології і наслідків дефектів надання медичної допомоги в країні та недосконалість вітчизняної нормативної бази з безпеки пацієнтів.

Спираючись на закордонний досвід попередження негативних наслідків медичної діяльності та визнаючи можливість значного скорочення кількості дефектів надання медичної допомоги і мінімізації їх наслідків.

Провівши аналіз ситуації з безпекою пацієнтів в Україні, а також з метою актуалізації проблеми безпеки пацієнтів, об’єднання зусиль практичних фахівців, науковців, експертів, громадськості з вивчення цієї проблеми у вітчизняній охороні здоров’я, адаптації позитивного досвіду попередження дефектів надання медичної допомоги в Україні, сприяння розвитку медичної науки, освіти і практики охорони здоров'я щодо забезпечення належної якості та безпеки медичної допомоги населенню учасники круглого столу пропонують:

МОЗ України та НАМН України:

- утворити спільним наказом протягом місяця робочу групу з безпеки пацієнтів та забезпечити її роботу;

- організувати та провести науково-практичну конференцію за міжнародною участю: «Проблема безпеки пацієнтів в Україні і шляхи її пом’якшення» (червень 2017 р.);

- проаналізувати чинну нормативну базу з забезпечення якості надання медичної допомоги та підготувати пропозиції щодо її удосконалення в частині безпеки пацієнтів (до липня 2017 р.);

- започаткувати співпрацю щодо безпеки пацієнтів:

- з Комітетом експертів з управління безпекою пацієнтів та забезпечення якості у сфері охорони здоров’я Європейського комітету з охорони здоров’я;

- з Національним центром моніторингу якості в охороні здоров’я Міністерства охорони здоров’я Республіки Польща (CMJ) – протягом року.

МОЗ України визначити:

- базові медичні заклади освіти всіх рівнів акредитації з напрацювання навчально-методичної бази з організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних фахівців з безпеки пацієнтів (до липня 2017 р.);

- базові заклади охорони здоров’я з вивчення стану проблем безпеки пацієнтів і запровадження сучасних підходів до попередження дефектів надання медичної допомоги (до березня 2017 р.);

- посилити контроль за виконанням у повному обсязі Наказів МОЗ України від 11.09.2013 № 795 «Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги», від 06.08.2013 № 693 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги» і від 28.09.2012 № 752 «Про порядок контролю якості медичної допомоги»;

- внести відповідні зміни та доповнення з врахуванням реєстрації дефектів надання медичної допомоги у Порядок формування зведених державних та галузевих статистичних звітів управлінь, департаментів охорони здоров’я Київської міської держадміністрацій та обласних державних адміністрацій;

- належну увагу приділити безпеці пацієнтів при розробці Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку на період до 2030 року.

НАМН України:

- визначити науково-дослідні установи, відповідальні за збір, аналіз та узагальнення інформації щодо дефектів надання медичної допомоги за рівнями надання медичної допомоги та окремими медичними технологіями, а також розробки пропозицій з попередження негативних наслідків медичної практики (до березня 2017 р.);

- організувати науково-дослідний проект з оцінки масштабів, медико-соціальних та економічних наслідків дефектів надання медичної допомоги у вітчизняних закладах охорони здоров’я і розробки стратегії з їх попередження (2017 р.).

Пропозиції просимо надавати до ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» на e-mail: yns53@i.ua або за тел. (044) 559 56 54.

© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019