ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

РІШЕННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
Детальніше >
Детальніше >
Рішення науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України»19 - 20 жовтня 2017 року в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» відбулась науково-практична конференція молодих вчених "Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України". Тринадцяті Марзєєвські читання відбулися у першу чергу за участю молодих вчених. Робота конференції складалася з трьох пленарних засідань, основними напрямками яких були:

1) сучасні питання гігієни довкілля та екологічної безпеки;

2) радіаційна безпека та умови життєдіяльності населення;

3) проблемні питання громадського здоров’я.

Серед учасників конференції були представники Національної Академії медичних наук, наукових та практичних закладів охорони здоров’я, молоді вчені та провідні представники вітчизняної науки з різних регіонів України – всього 218 учасників, у тому числі 118 запрошених, з них 67 молодих вчених.

В рамках конференції відбувся конкурс на кращу доповідь. Під час засідань було заслухано та обговорено 37 доповідей з актуальних питань збереження та зміцнення здоров’я людини.

В основних доповідях було викладено проблеми вивчення забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту, результати вивчення вмісту зважених твердих часток дрібних фракцій в атмосферному повітрі, часові та просторові варіації концентрацій алергенних спор грибів в Україні, перспективи використання інноваційних технологій в гігієні повітря.

Низка доповідей присвячена питанням забруднення питної води. Представлено дані щодо вмісту токсичних хлорорганічних сполук у водопровідній воді; поводження з промисловими та побутовими відходами та негативний вплив невідповідності якості питної водопровідної води на стан здоров’я населення. Показано вплив показників мінерального складу некондиційних підземних вод на первинну загальну неінфекційну захворюваність та захворюваності на хвороби системи кровообігу, органів травлення та сечостатевої системи населення.

Окремі виступи були присвячені питанням удосконалення критеріїв гігієнічної оцінки факторів ризику фізичної, хімічної і біологічної природи на здоров’я населення. Зокрема, представлені питання гігієнічної регламентації, моніторингу і вивчення впливу на здоров’я людини шуму, вібрації, інсоляції, природної освітленості, статичного електричного поля, іонізації повітря, ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання, електричних і магнітних полів, забруднення повітря аерозолями, СО2, СО тощо.

Обговорено ряд доповідей пов’язаних з питанням радіаційного захисту в усіх ситуаціях опромінення населення України та у зв’язку з радіаційною обстановкою в районах розташування АЕС. Значна увага приділена проблемам профілактики онкологічної захворюваності, а саме залежності рівня захворюваності від рівня та характеру забруднення повітряного середовища та інших об‘єктів канцерогенними речовинами.

Виступи молодих вчених були присвячені питанням профілактики шкідливих звичок і особливостям формування здоров’язберігаючої компетентності сучасних підлітків. Окремі виступи були присвячені особливостям розумової працездатності учнів протягом навчального дня, тижня, року; проблемним аспектам харчування студентів; патологічній ураженості репродуктивної системи дівчат раннього репродуктивного віку.

На обговорення були представлені доповіді, присвячені сучасним вимогам щодо оцінки професійного ризику та впливу умов праці на захворюваність працівників сучасної гірничовидобувної галузі України.

Новим викликом часу відповідають роботи з оцінки безпеки споживчих товарів, а саме: мікробіологічна оцінка лікарських препаратів, продуктів харчування, вивчення специфічної дії антимікробних сполук.

Актуальним питаннями сьогодення залишаються гігієнічні проблеми, що виникають в зоні проведення антитерористичної операції, а саме біобезпека об'єктів довкілля в умовах проведення АТО, утилізація медичних відходів в цих районах, удосконалення норм харчування військовослужбовців ЗС України, проблеми виникнення гострих кишкових інфекцій.

Робота конференції була спрямована на виявлення позиції молодих вчених у вивченні проблем екологічної та біологічної безпеки України, зміцнення здоров’я населення, попередження захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного віку та заохочення молоді до здорового способу життя.

Наприкінці науково-практичної конференції, конкурсна комісія оголосила результати проведеного конкурсу на кращу доповідь серед молодих вчених. Переможцями було визначено таких учасників:

I місце – Волкова Юлія Володимирівна, асистент кафедри загальної гігієни та екології Запорізського медичного університету;

II місце – к.біол.н. Качко Галина Олександрівна, старший науковий співробітник лабораторії епідеміологічних досліджень і медичної інформатики Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»;

III місце – к.біол.н. Завадська Марина Миколаївна, старший викладач медико-біолоігічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Заслухавши та обговоривши доповіді та пропозиції учасників та запрошених гостей ПОСТАНОВИЛИ:

1. Продовжити розробку комплексу спільних дій науковців і працівників практичної сфери охорони здоров'я для вирішення питань профілактики захворюваності населення України.

2. Сприяти обміну досвідом науково-дослідної та практичної роботи у різних галузях гігієнічної науки.

3. Удосконалювати профілактичну та освітню роботу для формування здорового способу життя молоді, збереження та зміцнення здоров’я народу України.

4. Ширше залучати молодих вчених і спеціалістів до наукової роботи, сприяти підвищенню їх науково-практичних навичок.

5. Посилити співпрацю молодих вчених з різних наукових установ України, а також долучатися до співпраці із закордонними науковими установами для обміну досвідом.


Голова оргкомітету конференції, академік НАМН України А.М. Сердюк
© ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" 1999-2019